Regulamin konkursu “Konkurs noworoczny Radioklinika.pl”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”) przeprowadzony w Internecie na profilu FB: Radioklinika
 2. Organizatorem Konkursu jest portal Radioklinika.pl, działający pod firmą: EJ Biznes Ewa Michalska, ul. Winorośli 2/2, 05-509 Józefosław, NIP 798 000 40 09.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Organizator odpowiada za prawidłowe administrowanie i przetwarzanie danych osobowych w Konkursie oraz ochronę tych danych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.380).
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i prawidłowe wypełnienie ankiety będącej przedmiotem konkursu.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu, oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

Terminy i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 26.12.2017, od momentu publikacji posta konkursowego na profilu: Radioklinika do dnia 01.01.2018 do godziny 23:59
 2. Zadanie Uczestników polega na  umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Radioklinika.pl: propozycji tematów, które chcieliby przeczytać lub usłyszeć na Radioklinika.pl w roku 2018. To mogą być także propozycje ciekawych warsztatów, które możemy zorganizować. Wszystkie propozycje mile widziane!
 3. Zwycięzca wybierany jest przez trzyosobową Komisję Konkursową, składającą się z osób z redakcji portalu Radioklinika.pl
 4. Wygrywa najbardziej aktywny Uczestnik. Pod uwagę brana będzie też liczba tzw. “lajków” pod daną propozycją.
 5. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości i nie poda danych do wysyłki, w terminie do 3 dni od otrzymania mailowego zawiadomienia o wygranej, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.
 6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, przed odebraniem Nagrody, przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wysłania nagrody.

Prawa autorskie

 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 2. W zakresie rozpowszechniania utworu, jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. poprzez publikację na łamach prasy, udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii.
 3. Do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworów.
 4. Prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Zwycięzcy i nagrody

 1. Jeden Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci oryginalnej bransoletki wykonanej przez Catherine_art_bijoux
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych wraz z numerem telefonu, w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wygranej.
 5. W celu odebrania nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania do Organizatora następujących danych: swoje imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego dla kuriera.
 6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Informacja o wygranej i nagrodzie zostanie umieszczona na facebookowym profilu Radioklinika najpóźniej do dnia 07.01.2018 r.
 8. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 dni od otrzymania mailowej informacji o wygranej, lub też nie poda w odpowiednim terminie danych wymienionych w niniejszym paragrafie, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://radioklinika.pl/regulamin-konkursu-noworocznego
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Akcji.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) . Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.
 6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 7. W przypadku osób nagrodzonych w Konkursie, Organizator ma prawo do weryfikacji danych osobowych poprzez poproszenie Zwycięzców o przesłanie skanu dowodu osobistego, bądź paszportu
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.