Fundacja Radioklinika

Geneza:

Fundacja Radioklinika została założona przez Ewę i Jerzego Michalskich. Ideą, która od początku przyświecała Fundatorom jest stworzenie organizacji, która będzie aktywnie i z pasją promować działania na rzecz profilaktyki i poprawy zdrowia ludzi oraz zmieniać otaczającą rzeczywistość na taką, która sprzyja człowiekowi, jest zgodna z rytmem natury i żyje w jej poszanowaniu.

Celami Fundacji Radioklinika są działania na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. nauki i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, w tym fizycznego i psychicznego, oraz życia ludzkiego,
 2. nauki, edukacji i wychowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej rozumianej jako zapobieganie wystąpieniu objawów chorobowych,
 3. promocji zdrowego stylu życia, ochrony życia i zdrowia ludzi,
 4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. przeciwdziałania dezinformacyjnej funkcji Internetu rozumianej jako działania mające na celu eliminację pseudonaukowych publikacji,
 7. edukacji lekarzy i specjalistów w zakresie nowych technologii ułatwiających pracę z pacjentami,
 8. działań na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem,
 9. wspierania rozwoju działań i przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, ochrony życia i zdrowia ludzkiego, promocji zdrowego stylu życia, w szczególności w formie audycji, webinarów realizowanych w Internecie, ale także w innych środkach masowego przekazu, a także w formie wywiadów, warsztatów, szkoleń, spotkań, seminariów czy konferencji,
 2. wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
 3. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
 4. organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
 5. publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji,
 6. współpracę̨ z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. bezpośrednie wspieranie materialne: osób znajdujących się̨ w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dzieci wymagających leczenia i osób niepełnosprawnych; instytucji działających na rzecz: dzieci, osób niepełnosprawnych; profilaktyki i ochrony ich zdrowia i życia, edukacji, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania problemom społecznym, osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach. 

Fundacja Radioklinika | Realizowane projekty

I. Warsztaty dedykowane młodzieży i rodzicom: „Kocham, lubię, szanuję – jak to komunikuję?

 • Rada Programowa cyklu warsztatów w ramach NVC: dr Iwona Wojtowicz, Ewa Michalska
 • Czas trwania: wrzesień – grudzień 2017
 • Osoba prowadząca warsztaty: Barbara Karska – doświadczony trener, coach, HR Manager z 18 letnim stażem pracy w firmach w Polsce i w Londynie. Przez ostatnich 11 lat pracy zajmowała się rozwojem pracowników, identyfikacją talentów i projektowaniem ścieżek kariery a także tworzeniem i prowadzeniem szkoleń z komunikacji i rozwoju osobistego.
 • Szczegółowe informacje o projekcie: Strona warsztatów

Fundacja Radioklinika | Wspieraj nas